SZEROKA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Studenci ZUT mają możliwość skorzystania z programów stypendialnych, w ramach których realizować mogą studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub praktyki w instytucjach zagranicznych.

Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników postrzegana jest jako istotny czynnik wpływający na podnoszenie jakości badań i kształcenia. Z tego względu uczelnia aktywnie poszukuje zagranicznych instytucji partnerskich w celu poszerzania współpracy dydaktycznej i naukowej oraz wspiera mobilność zagraniczną studentów i nauczycieli akademickich, oferując dodatkowe wsparcie osobom z utrudnionym dostępem do mobilności zagranicznej.

ERASMUS+

W ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+ ZUT realizuje następujące działania we współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi:

  • wymianę studentów związaną z odbyciem częściowych studiów (semestr bądź rok akademicki);
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach;
  • wymianę nauczycieli akademickich związaną z realizacją krótkich pobytów dydaktycznych (przeprowadzenie zajęć uzgodnionych uprzednio z partnerem);
  • wymianę pracowników w celu doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i seminariach;
  • udział w projektach wielostronnych podnoszących jakość kształcenia w charakterze partnera lub koordynatora.

W roku akademickim 2018/2019 w ramach programu wyjechało na studia 60 studentów, na praktyki 32 studentów i absolwentów, przyjęto również 239 studentów zagranicznych.

W ramach programu uczelnia współpracuje w zakresie wymiany akademickiej studentów i pracowników z instytucjami partnerskimi z Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Finlandii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Malty, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Węgier oraz Włoch. Każdy wydział tworzy dla swoich studentów ofertę wyjazdową w oparciu o zawierane umowy dwustronne Erasmus+.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

Na wszystkich kierunkach studiów w uczelni osiągnięcia studenta wyrażane są za pomocą punktów ECTS. W uczelni przyjmuje się, że uzyskanie efektów kształcenia odpowiadających jednemu punktowi ECTS wymaga dwudziestu pięciu do trzydziestu godzin pracy studenta, w tym godzin z nauczycielem akademickim realizowanych w ramach poszczególnych form zajęć dydaktycznych i konsultacji. Na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych student może uzyskać nie mniej niż trzydzieści punktów ECTS w każdym semestrze. System ECTS, poza pełnieniem funkcji przenoszenia osiągnięć pomiędzy uczelniami, służyć może również akumulacji osiągnięć studentów.

Podstawowymi dokumentami stosowanymi w systemie ECTS są:

  • pakiety informacyjne, opisujące w ujednoliconej formie zajęcia prowadzone w ramach kierunków oferowanych przez uczelnie;
  • porozumienie o programie studiów, ustalone przed wyjazdem studenta, w którym planuje się zajęcia przewidziane do realizacji poza uczelnią macierzystą;
  • wykaz zaliczeń, w którym zapisane zostają wyniki uzyskane za zaliczenie poszczególnych przedmiotów / modułów kształcenia (z całego okresu studiów lub też z jego części).

Inne programy i oferty stypendialne

Poza programem Erasmus+ studenci ZUT mają możliwość skorzystania z takich programów stypendialnych jak stypendia rządowe wynikające z centralnych umów międzynarodowych (oferta zbierana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na stronach www.nawa.gov.pl), stypendia DAAD (stypendia realizowane na terenie Niemiec oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej - www.daad.pl), GFPS (stypendia na terenie Niemiec), stypendia programu Vulcanus in Japan oraz programy praktyk IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) i Placement UK (praktyki na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).W ramach umów dwustronnych o współpracy naukowo-dydaktycznej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytutami i centrami naukowo-badawczymi z terenu Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii oraz Wietnamu.

Wyobraź sobie przyszłość! Jest wyjątkowa, tak jak Ty. Wyjątkowa jak Twoje marzenia, cele i plany.
W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym stworzymy Twoją przyszłość razem z Tobą. Ty wybierasz kierunek studiów, my projektujemy Twój sukces.
Mamy 1 Cel : Spełnianie marzeń o solidnym
wykształceniu i pewnej karierze zawodowej.
Wyobraź sobie najlepsze studia.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - DOKUMENTY MOŻESZ DOSTARCZYĆ PÓŹNIEJ

Szukasz informacji nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów, etc., Masz problem z interpretacją przepisów rekrutacji, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, nie wiesz jak przejść przez proces Internetowego Systemu Rekrutacji, masz pytania odnośnie studiów na ZUT. Informacji udzielają pracownicy Działu ds. Studenckich.

E-MAIL

rekrutacja@zut.edu.pl

ZADZWOŃ

+48 91 449 45 87