Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia

  1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego ("nowa" matura - świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) lub egzaminu dojrzałości ("stara" matura) lub wyniki matury międzynarodowej. Maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB - International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.
  2. Wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  3. Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).
  4. Kandydaci - obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu

  1. Na kierunki studiów prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich.
  2. Dla kandydatów, którzy są absolwentami kierunków studiów: budownictwo, budowa jachtów, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, górnictwo i geologia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, nawigacja, nanotechnologia, oceanotechnika, ochrona środowiska, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz innych kierunków, których efekty kształcenia odnoszą się do dyscyplin z obszaru nauk technicznych podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  3. Dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów określonych w pkt. 2 - podstawą kwalifikacji będzie pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku, gdy kryterium te okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.
  4. Zakres testu kwalifikacyjnego na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu w roku akademickim 2017/2018 obejmuje elementy wiedzy i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki oraz technologii informacyjnej oraz ich aplikacji właściwych dla obszaru wiedzy oraz umiejętności charakterystycznych dla danego kierunku studiów.


Źródło:

Uchwała Nr 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu rekrutacji oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 359/3 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 06 marca 2018 r.  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 359/4 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu testów kwalifikacyjnych na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki prowadzone przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu w roku akademickim 2018/2019