Wymagane dokumenty

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

1) ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji); 

2) kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydat z "nową maturą", który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - także aneks do świadectwa dojrzałości,

b) kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) - jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie, 

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;
 
4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej); 
 
5) jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL);
 
6) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 
7) oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji);
 
8) zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego System Rekrutacji);
 
9) zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu - laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
 
2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo: 
 
1) kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich - oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);
 
2) zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów;
 
3) indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię - w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.