Wymagane dokumenty

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

1) ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);

2) kserokopię świadectwa dojrzałości/kserokopię świadectwa dojrzałości i aneks/kserokopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów (oryginały dokumentów do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

Kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) - jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej);

5) aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

6) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

7) oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z ISR);

8) zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR);

9) zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu - laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

1) ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR);

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich - oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);

3) zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów;

4) indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię - w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu;

5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia;

6) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej);

7) aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersję elektroniczną zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR;

8) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

9) oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z ISR);

10) zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR). 

UWAGA!

Dokumenty z Internetowego Systemu Rekrutacji można wydrukować po zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.