Procedura rekrutacji

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunki studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

2. Proces kwalifikowania kandydata na studia:

1) kandydat rejestruje się internetowo, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

2) wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek studiów;

3) kandydat z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

4) usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych;

5) kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

6) po upływie terminu składania dokumentów, lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaje przekształcona w listę przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc). Kandydat, który złożył komplet dokumentów, otrzyma decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia;

7) od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji;

8) dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.

4. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

5. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.