Transport

Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji.

Studiując kierunek transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.

Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa). W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.

Studia na kierunku transport prowadzone są na pierwszym stopniu w formie stacjonarnej i trwają siedem semestrów. Realizowane są w ramach czterech następujących specjalności:

Studia na kierunku transport  prowadzone są także na drugim stopniu (w formie stacjonarnej). Trwają trzy semestry. Realizowane są w ramach trzech następujących specjalności:

Oferta kierunku obejmuje również studia podyplomowe (dwusemestralne):

Program studiów skonstruowany został z myślą o sprostaniu nowym wyzwaniom rynku. Zagadnienia z zakresu inżynierii ruchu drogowego i rzeczoznawstwa samochodowego są obecnie jednymi z najbardziej intensywnie rozwijających się dziedzin wiedzy. Wpływ na taki stan rzeczy ma bez wątpienia ciągły postęp technologiczny i wzrost liczby samochodów poruszających się po polskich drogach. Program studiów stwarza szansę na uzyskanie aktualnej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w odniesieniu do wspominanych powyżej zagadnień. Zdobyte kwalifikacje oraz umiejętne i efektywne wykorzystanie wiedzy przedstawionej na studium w praktyce gospodarczej prowadzić będzie do wzrostu pozycji i prestiżu uczestnika studium na ówczesnym rynku pracy. W wyniku prowadzonych badańw wielu krajach, w tym w Polsce, z każdym rokiem odnotowywane sąnowe obszary aktualizacji wiedzy z zakresu techniki samochodowej i inżynierii ruchu drogowego. Nowa wiedza rozproszona jest w wielu publikacjach o różnym charakterze, od rozporządzeń ministerialnych, poprzez wytyczne resortowe do materiałów konferencyjnych. Ciągła nowelizacja norm, metod i postęp technologiczny oraz organizacyjny wymaga jej stanowczego uporządkowania. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do pracy eksperckiej w zakresie rzeczoznawcy samochodowego i inżynierii ruchu drogowego, ponadto poszerzenie i uaktualnienie wiedzy w obszarze szeroko pojętej w literaturze przedmiotu techniki motoryzacyjnej.