Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego będzie cechował się wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i jednostkach samorządu terytorialnego, w komórkach i urzędach administracji miast i gmin na stanowiskach pracy związanych z analizą i oceną stanów zagrożeń i ryzyka pożarów i wybuchów, funkcjonowaniem służb ratownictwa, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów (a także obiektów technicznych i ludności), systemami i służbami prewencji i ochrony przed czynnikami zagrożeń pożarowych charakterystycznymi dla danego obszaru, obiektu lub systemu technicznego. Będzie przygotowany do pracy w szczególności w przedsiębiorstwach i organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę i ratowanie życia ludzi, eliminację zagrożeń i ograniczenie skutków katastrof i pożarów obiektów budowlanych i obiektów technicznych, związanych z procesami niebezpiecznymi w różnych sektorach gospodarki, w których eksploatowane są urządzenia i systemy techniczne stwarzające zagrożenie dla pracowników, mieszkańców lub otaczającego środowiska. Będzie także przygotowany do podjęcia pracy w komórkach i sztabach zarządzania kryzysowego, w zakresie wynikającym z przewidywania, oceny zagrożeń i zwalczania zagrożeń pożarowych, ale także innych rodzajów jak huragany, powodzie,